Intellinet

logo

Mobiele Productvoorwaarden

Artikel 1. DOEL

Het doel van deze Bijzondere Voorwaarden is het vastleggen van de uitvoeringsbepalingen waaronder Intellinet, hierna de Dienstverlener genoemd, de mobiele telefoniediensten aan zijn Afnemer levert.

Artikel 2. DEFINITIES

De volgende begrippen met een hoofdletter zijn gedefinieerd in de algemene verkoopvoorwaarden van de Dienstverlener, onderhavige bijzondere voorwaarden of hebben de onderstaande aan hen verleende betekenis:

Afnemer(s)” of “Gebruiker(s)” verwijst naar een professionele natuurlijke of rechtspersoon die de Dienst(en) die beschikt over de bevoegdheid om een contract af te sluiten en die zich abonneert op een van de Diensten die worden aangeboden door de Dienstverlener.

Communicatie” verwijst naar alle elektronische communicatie die door Gebruikers wordt verzonden en ontvangen zoals hieronder beschreven in artikel 3 van deze Bijzondere voorwaarden.

DATA” verwijst naar de gegevens gelieerd aan de internetdienst die op het mobiele netwerk wordt gebruikt.

Dienst(en)” verwijst naar de dienst(en) die door de Dienstverlener wordt (worden) geleverd en in artikel 3 van deze voorwaarden beschreven.

Fair-Use” verwijst naar de actie om de DATA-transmissiesnelheid te verminderen wanneer het quotum van de Dienstverlener is bereikt.

Grondgebied”: het geografische gebied of de geografische gebieden waarin de Dienstverlener de Diensten aan de Afnemer levert.

Leverancier” verwijst naar de telecommunicatie-operator die door de Dienstverlener worden gebruikt om de in deze Bijzondere voorwaarden beschreven diensten te verlenen.

MMS” (Multimedia Messaging Services) verwijst naar een verbeterde versie van SMS die het verzenden en ontvangen van multimediaberichten mogelijk maakt.

Peer-to-peer” of “p2p” verwijst naar een methode voor het downloaden en verzenden van gegevens waarbij elke entiteit op het netwerk zowel een klant als een server is om bestanden te delen.

PIN (Personal Identification Number) verwijst naar de persoonlijke code van de Gebruiker die de identificatie op zijn SIM-kaart mogelijk maakt.

RMA” (Return Material Authorization) verwijst naar de procedure voor het retourneren van materiaal.

Roaming” of letterlijk “verplaatsing” verwijst naar het proces dat de Gebruiker in staat stelt zijn mobiele bundel (DATA en/of Communicatie) te gebruiken vanuit het buitenland, buiten Europees Frankrijk.

SIM-kaart” (Subscriber Identity Module) verwijst naar de chipkaart van de Terminal waarmee de Gebruiker door het netwerk van de Leverancier kan worden geïdentificeerd en met behulp van een Terminal op betreffend netwerk kan worden aangesloten.

Simbox” of “Sim Bank” verwijst naar het toestel dat meerdere SIM-kaarten bevat die zijn aangesloten op een VoIP-gateway (Voice over IP).

Simlock vrijmaken” verwijst naar het ontgrendelen van een mobiele telefoon, vergrendeld door een telecommunicatie-operator, om het gebruik van een SIM-kaart van een willekeurige telecommunicatie-operator mogelijk te maken.

Site(s)” verwijst naar de fysieke locatie van de Afnemer waar de Dienst(en) moet(en) worden geïnstalleerd.

SMS” (Short Message Service) verwijst naar een dienst die gezamenlijk wordt aangeboden aan de mobiele telefonie en die de overdracht van kleine tekstberichten (beperkt tot 160 tekens) mogelijk maakt.

Storing” verwijst naar de kennelijke en blijvende onbeschikbaarheid van een Dienst of een element van een dienst die het gebruik ervan onmogelijk maakt.

Terminal” verwijst naar de radioapparatuur die, uitgerust met een SIM-kaart die op het netwerk van de Leverancier is geactiveerd, een verbinding met dit netwerk mogelijk maakt om Communicatie te verzenden.

Toegangscode” verwijst naar de combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord om zich aan te melden op een administratie interface van de Diensten.

De woorden “dag”, “week” en “maand” hebben respectievelijk de volgende betekenis: “werkdag in België”, “kalenderweek” en “kalendermaand”.

Artikel 3. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

Met de Mobiele Telefoniedienst kan de Gebruiker een SIM-kaart of een eSIM ter beschikking gesteld worden, waarmee de Gebruiker Communicatie kan verzenden en ontvangen vanaf een compatibele Terminal. De Terminal dient uitdrukkelijk door de Dienstverlener te worden geautoriseerd en dient zich te bevinden in een gebied dat wordt gedekt door het mobiele netwerk van de geselecteerde Leverancier.

De Mobiele Telefoniedienst omvat:

 • de levering van SIM-kaarten;
 • voor elke SIM-kaart, naar keuze van de Gebruiker, de overdraagbaarheid van zijn gsm-nummer of de toekenning van een nieuw gsm-nummer;
 • de levering van een mobiele gsm-radiotelefoniedienst waarmee telefoongesprekken kunnen worden gevoerd en ontvangen vanaf de lijnen binnen het dekkingsgebied van het netwerk van de Leverancier.

 De Dienst omvat meer in het bijzonder:

3.1 Spraakdiensten

 • Uitgaande gesprekken via VoIP vanuit België op het netwerk van de Leverancier en Roaming vanuit een buitenlands netwerk;
 • Inkomende gesprekken via VoIP vanuit België op het netwerk van de Leverancier en Roaming vanuit een buitenlands netwerk;
 • Gesprekken via VoIP (spraakoproepen) naar noodnummers vanuit België op het netwerk van de Leverancier.

 3.2 SMS-diensten

 • Het versturen van sms-berichten vanuit België op het netwerk van de Leverancier en Roaming vanuit een buitenlands netwerk;
 • Het ontvangen van sms-berichten vanuit België op het netwerk van de Leverancier en Roaming vanuit een buitenlands netwerk.

3.3 MMS-diensten

 • Het versturen van MMS vanuit België op het netwerk van de Leverancier en Roaming vanuit een buitenlands netwerk;
 • Het ontvangen van MMS vanuit België op het netwerk van de Leverancier en Roaming vanuit een buitenlands netwerk.

3.4 DATA-diensten

 • Uitwisseling van DATA vanuit België op het 2G, 3G, 4G of 5G netwerk van de Leverancier en Roaming vanuit een buitenlands netwerk.

3.5 Aanbod SIM-kaart bestemd voor Data Roaming

 • Verkoop van een SIM-kaart aan de Gebruiker waarop alleen DATA-verkeer kan worden uitgevoerd, zowel in België als internationaal.

Artikel 4. OPTIES VAN DE DIENST

De opties van de Dienst kunnen wijzigen en zullen door de Dienstverlener, indien van toepassing, aan de Afnemer worden gecommuniceerd.

Artikel 5. VOORWAARDEN VOORAFGAAND AAN DE DIENSTVERLENING

5.1 Formaat SIM-kaart

De Dienstverlener levert Triple Cut SIM-kaarten. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de SIM-kaart uit te knippen volgens het formaat dat bestemd is voor zijn Terminal.

5.2 Simlock vrijmaken

Om met de Diensten te kunnen werken, moet de Terminal worden gedeblokkeerd. Deze handeling is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en dient te worden uitgevoerd met de operator die de Terminal heeft verkocht.

5.3 Dekkingsgebied

De Dienst kan alleen volledig operationeel zijn als de dekking van het netwerk optimaal is. Het is aan de Gebruiker om de meest geschikte Leverancier te kiezen. Indien de Terminal zich niet in een gebied bevindt die wordt gedekt door het mobiele netwerk van de geselecteerde Leverancier, kan de snelheid en/of het dekkingspercentage van de Site(s) van de Gebruiker beperkt zijn.

5.4 Compatibiliteit van de Terminal

Om gebruik te kunnen maken van alle Diensten  moet de Gebruiker controleren of zijn Terminal compatibel is met het netwerk van de Leverancier.

5.5 SIM-kaart bestemd voor Data Roaming

De roaminggegevens moeten op de Terminal worden geactiveerd om de SIM-kaart voor DATA-roaming te kunnen gebruiken.

Indien gewenst kan de Dienstverlener ook een router aanbieden voor het plaatsen van de SIM-kaart.

5.6 Beheer van nummervoorraden

5.6.1 Toewijzing van nummers

De Gebruiker is ervan op de hoogte de toewijzende operator (hierna de vennootschap “Intellinet BV”) verantwoordelijk is voor de toewijzing van nummervoorraden en het beheer ervan. De toewijzende operator verbindt zich er derhalve toe de door de Dienstverlener in opdracht van een Afnemer bestelde mobiele nummervoorraden aan de Afnemer toe te wijzen.

5.6.2 Overdraagbaarheid          

Om de Gebruiker in staat te stellen zijn telefoonnummer te behouden bij verandering van operator, zorgt de Dienstverlener voor de uitvoering van de overdrachten voor rekening van de Afnemer.

In het geval dat de Afnemer een abonnement met overdraagbaarheid afsluit, dient deze zijn nummer (MSISDN) en zijn Identiteitsverklaring van de Operator (IVO) te bezorgen.

Ter herinnering, de noodzakelijke voorwaarden voor het welslagen van de overdracht en de gevolgen van het verzoek zijn:

 • op de dag van de overdraagbaarheid moet de Afnemer zich in België bevinden om zijn SIM-kaart te kunnen activeren en de Dienst te verkrijgen van de gewenste Leverancier;
 • het recht op overdraagbaarheid wordt verworven op voorwaarde dat aan de toelatingscriteria wordt voldaan, met name dat het overgedragen nummer nog steeds actief is bij de voormalige operator op de dag van de overdracht;
 • het verzoek om nummeroverdracht komt neer op een verzoek tot beëindiging van het contract van de abonnee met zijn voormalige operator met betrekking tot het overgedragen nummer; de Afnemer is dus persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de bedragen die eventueel verschuldigd zijn voor de duur van zijn verbintenis met zijn voormalige operator.

De Afnemer moet verplicht een overdrachtsmandaat ondertekenen teneinde alle handelingen te kunnen verrichten die nodig zijn voor zijn verzoek aangaande overdraagbaarheid aan de overdragende operator. Op de dag van de gevraagde overdraagbaarheid, na een eventuele dienstonderbreking op één of meerdere diensten (spraak, data, SMS, enz.), wordt het nummer van de abonnee actief op de nieuwe SIM-kaart. Het volstaat de nieuwe SIM-kaart in een Terminal te voeren. Er kan echter een korte overgangsperiode zijn.

5.6.3 Klacht in geval van storing

In het geval van een storing in de nummervoorraad kan de Afnemer de Dienstverlener contacteren. Ingeval van een geschil zal de Afnemer Intellinet BV kunnen contacteren, die de directe verantwoordelijkheid zal nemen voor het beantwoorden van elk verzoek. De Afnemer kan zijn verzoeken richten aan het volgende e-mailadres: legal@intellinet.be

5.7 Beschikbaarstelling van DE apparatuur

De Afnemer kan verschillende apparatuur bestellen benodigd voor het gebruik van de Diensten en die geconfigureerd dienen te zijn om met de genoemde Diensten te kunnen werken. De apparatuur wordt uitsluitend aan de Afnemer ter beschikking gesteld voor gebruik in verband met de Diensten. De Afnemer verbindt zich ertoe dergelijke apparatuur alleen te gebruiken in overeenstemming met de technische documentatie en wordt ervan op de hoogte gesteld dat wijzigingen in de configuraties van de door de Dienstverlener geleverde apparatuur de veiligheid van de apparatuur en de overgedragen gegevens in gevaar kunnen brengen. Deze verschillende soorten apparatuur worden te huur of te koop aangeboden.

5.7.1 Verkoop

De te koop aangeboden apparatuur hebben een fabrieksgarantie van twaalf (12) maanden.

5.7.2 Verhuur

De apparatuur wordt verhuurd voor een eerste verbintenisperiode als vastgelegd in de Inkooporder. Aan het einde van deze eerste verbintenisperiode wordt de huur van de apparatuur stilzwijgend verlengd voor een duur van 12 (twaalf) maanden.

De Afnemer kan de huur van de apparatuur te allen tijde opzeggen onder de volgende voorwaarden:

 • de apparatuur terugbrengen in een goede staat van werking;
 • indien de opzegging plaatsvindt tijdens de eerste verbintenisperiode of een verlengingsperiode, verbindt de Afnemer zich tot de betaling van alle resterende maandelijkse termijnen met betrekking tot de huur van de apparatuur.

5.7.3 “RMA”-procedure

De Dienstverlener garandeert tijdens de huurperiode de vervanging van een apparaat, nadat hij het defect heeft vastgesteld. De Afnemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de “RMA”-procedure door de technische ondersteuning van de Dienstverlener wordt aangeboden en door deze laatste moet worden goedgekeurd.

De apparatuur wordt niet vervangen als de Dienstverlener vaststelt dat de schade is veroorzaakt door normale slijtage, gebrek aan onderhoud, nalatigheid of abnormaal gebruik van de apparatuur.

5.7.4 Het niet terugbrengen van apparatuur

In geval van niet-teruggave van door de Afnemer gehuurde apparatuur of indien de apparatuur niet in goede staat wordt geretourneerd, zal deze laatste de apparatuur betalen tegen de geldende prijs van de Inkooporder of, indien de apparatuur niet meer op de markt wordt gebracht, tegen het tarief die gold op het moment van aanvang van de huur. Deze regel is ook van toepassing wanneer de Afnemer het materiaal niet retourneert tijdens een “RMA”-procedure.

Artikel 6. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DIENSTEN

6.1 Gebruik van de Dienst 

6.1.1 SIM-kaarten

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten is het essentieel om een SIM-kaart te laten leveren door de Dienstverlener of een eSIM evenals de PIN-codes die bij de levering van de SIM-kaart zijn verstrekt.

6.1.2 Bundels voor spraak, data, SMS /MMS en Onbeperkte abonnementsdiensten 

De Dienstverlener stelt de Afnemer bundels ter beschikking zoals VOICE DATA-bundels en/of SMS, MMS. In het bijzonder biedt de Dienstverlener volledig onbeperkte bundels aan, waaronder:         

 • onbeperkte nationale vaste oproepen (naar 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 019, 02, 03, 04, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 063, 064, 065, 067, 068, 069, 071, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 089, 09, met uitzondering van de volgende bijzondere betaalnummers, met name 070 en 090) en mobiele gesprekken (naar 045, 046, 047, 048, 049);
 • onbeperkte nationale SMS en MMS (naar 045, 046, 047, 048, 049, );
 • onbeperkte DATA tot en met Fair-Use en daarnaast verlaagde tarieven.

Afhankelijk van de geabonneerde bundels zet de Dienstverlener Fair-Use op en kan het één of meer Diensten beperken om overconsumptie en misbruik door bepaalde gebruikers op het mobiele netwerk te beperken. Informatie over Fair-Use wordt gecommuniceerd in de Inkooporder, de extranet van de Dienstverlener of op verzoek van de Afnemer. Het overschrijden van Fair-Use DATA zal ertoe leiden dat de DATA-lijn in Roaming wordt verbroken.                                                             

De Communicatie die niet aan deze criteria voldoet, wordt gefactureerd volgens de tarieven die in de Inkooporder zijn vermeld. De Dienstverlener behoudt zich het recht om de Afnemer retroactief te factureren, om bepaalde of alle gebruiken op te schorten ingeval van niet-naleving van deze limieten en/of frauduleus gebruik van de Diensten.                     

6.2 Gebruiksvoorwaarden

6.2.1 Toegangscode

De Afnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor de Toegangscode en voor elk gebruik van de Dienst met dergelijke code. De Afnemer informeert de Dienstverlener onmiddellijk over verlies en diefstal van de Toegangscode of van het feit dat hij redenen heeft om aan te nemen dat de Toegangscode is achterhaald. Als de Dienstverlener het nodig acht, kan het de Toegangscode onmiddellijk deactiveren en vervangen (of de Afnemer vragen een nieuwe te kiezen).

6.2.2 Kwaadwillige handelingen of hacken

De Afnemer mag geen kwaadwillige handelingen verrichten op het geheel van de Diensten. In het geval dat de Afnemer zich schuldig maakt aan hacken of kwade opzet, is de Dienstverlener niet aansprakelijk jegens de Afnemer.

6.2.3 SIM-kaart

De Afnemer is verantwoordelijk voor de SIM-kaart of eSIM en elk gebruik van de Dienst met de SIM/eSIM-kaart. De Afnemer zal de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte stellen als een SIM-kaart of eSIM verloren of gestolen is.

6.2.4 Roaming-service

De Dienstverlener biedt de Afnemer een Roaming-service aan onder de voorwaarden die door de Dienstverlener, met name op de Inkooporder, zijn vastgelegd.

Het gebruik van de Roaming-services kan leiden tot buitensporig hoge kosten voor de Afnemer.

De Dienstverlener beschikt over de optie Roaming Communications te blokkeren.

In het geval van gesprekken, SMS, MMS, DATA of Roaming is de ontvangst van de facturatiegegevens afhankelijk van de betrokken buitenlandse mobiele operatoren. Dergelijke informatie kan binnen een periode van maximaal negentig (90) dagen worden verzonden. De Dienstverlener berekent deze verbruiken met enige vertraging door aan de Afnemer.

Wat de Roaming-services binnen de Europese Unie betreft, factureert de Dienstverlener het gebruik op dezelfde basis als het nationale verbruik, hetzij per gebruik, hetzij in bundels. De Europese verordening nr. 531/2012 heeft maatregelen met betrekking tot dit soort diensten vastgesteld.

De Dienstverlener behoudt zich echter het recht voor om extra kosten aan te rekenen, ook met terugwerkende kracht (retroactief), of om de betreffende lijn op te schorten indien in de volgende gevallen misbruik van de Roaming-services in die zone wordt geconstateerd:

 • een hoger verbruik en een grotere aanwezigheid in de Europese Economische Ruimte dan in België gedurende een periode van vier (4) opeenvolgende maanden;
 • langdurige inactiviteit van een bepaalde SIM-kaart, geassocieerd met zeer frequent of zelfs exclusief Roaminggebruik;
 • seriële activering en gebruik van meerdere SIM-kaarten door dezelfde Roaminggebruiker. In dit geval informeert de Dienstverlener de Gebruiker, die het gebruik ervan binnen 14 dagen moet aanpassen, zodat het weer normaal wordt of geen misbruik meer uitmaakt. Als de Gebruiker het gebrek niet binnen 14 kalenderdagen verhelpt, kan de Dienstverlener de Afnemer extra kosten aanrekenen overeenkomstig de geldende voorschriften.

6.2.5 Aanbod SIM-kaart bestemd voor Data Roaming

Voor het SIM-kaartaanbod bestemd voor Roaming gelden niet dezelfde regels. Het forfait voor Data International zonder beperkingen staat het gebruik toe in de landen die op de Inkooporder, het extranet van de Dienstverlener of op verzoek van de Afnemer zijn aangegeven. In geval van gebruik van bundels wordt de Afnemer er uitdrukkelijk op gewezen dat het genoemde forfait van toepassing is binnen de grenzen van een Fair-Use zoals vermeld op de Inkooporder, het extranet van de Dienstverlener of op verzoek van de Afnemer.

Artikel 7. OVEREENKOMST INZAKE DIENSTVERLENINGSNIVEAU (“SLA”)

In het geval van een Storingsmelding zal de Dienstverlener ernaar streven om op één (1) kalendermaand de Dienst ten minste 99,85% van de tijd beschikbaar te stellen (hierna het “Beschikbaarheidsplan van de Dienst” genoemd).

De beschikbaarheid van de Dienst wordt in percentage gemeten en wordt als volgt op maandbasis (kalendermaand) berekend:

 

Beschikbaarheid van de Dienst in percent = [Totaal aantal minuten in de maand – Tijd van onbeschikbaarheid in minuten

met uitzondering van Verschoonbare Gebeurtenissen (zoals hieronder gedefinieerd) in de maand]

/Totaal aantal minuten in de maand

X 100

De Afnemer kan, indien het Beschikbaarheidsplan van de Dienst niet is bereikt gedurende dertig (30) kalenderdagen, op verzoek, een tegoed van de Dienstverlener ontvangen dat gelijk is aan een percentage zoals hieronder beschreven:

Beschikbaarheidsplan van de Dienst

Tegoedbedrag van het maandelijkse gefactureerde bedrag

   Van 99,85 tot 99,5%

5%

   Van 99,5 tot 97%

10%

   Minder dan 97%

20%

De hierboven vermelde bevrijdende sancties zijn niet van toepassing en er wordt geen tegoed toegekend voor de periode waarin de Dienst onderworpen is aan een Storing als gevolg van een geval van overmacht of vanwege een van de volgende oorzaken (hierna afzonderlijk aangeduid als een “Verschoonbare Gebeurtenis”): (i) apparatuur of dienst die niet door de Dienstverlener wordt geleverd (ii) handelingen of nalatigheden van de Afnemer (iii) ingepland onderhoud (iv) netwerkverkeer dat de capaciteit van de Dienst overschrijdt (v) handelingen of nalatigheden van een andere telecommunicatie-operator (vi) onbeschikbaarheid of ander verzuim van de Afnemer om redelijkerwijs met de Dienstverlener samen te werken om de Dienst te herstellen.

De toekenning van een tegoed door de Dienstverlener is onderworpen aan de volgende limiet: het tegoedbedrag voor het beschikbaarheidspercentage van de Dienst dat over een periode van dertig (30) opeenvolgende kalenderdagen wordt verleend, wordt begrensd tot 20% van de maandelijkse bedragen die verschuldigd zijn voor de in storing blijvende Dienst.

Artikel 8. VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER

De Afnemer verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de Diensten die het netwerk van de Leverancier en/of de door de Dienstverlener geleverde Diensten zouden kunnen aantasten en hij verbindt zich er tevens toe de Diensten niet te benadelen, met name door:

 • het gebruik van Simbox, dat tot doel heeft het verkeer van vaste naar mobiele telefoons om te leiden naar mobiel verkeer;
 • het gebruik dat de kwaliteit van de werking van de Leverancier kan aantasten, zoals het gebruik van het Peer-to-Peer type of diensten die het mogelijk maken om middelen te delen tussen Gebruikers die door een van hen of door een server op het netwerk beschikbaar zijn gesteld (hierna: “Newsgroup”).

In geval van niet-naleving door de Gebruiker van bovengenoemde verplichtingen en onverminderd het recht van de Dienstverlener om aanvullende schadevergoeding te eisen, erkent de Afnemer het recht van de Dienstverlener om hem bij wijze van een boete een bedrag te factureren die overeenstemt met de boete die de Dienstverlener zelf verschuldigd is ten opzichte van de Leverancier.

De Afnemer verbindt zich ertoe:

 • de geldende wet- en regelgeving te respecteren en te handhaven, met name op het gebied van telecommunicatie;
 • de Dienstverlener onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van een van de identificatie-elementen en met name van elke adreswijziging, ten minste dertig (30) dagen voor de effectieve wijziging;
 • de Diensten niet te gebruiken voor een doel of op een manier die in strijd is met de vigerende wet- en regelgeving;
 • alle noodzakelijke originele documenten te verstrekken bij het openen van zijn account;
 • De SIM-kaarten niet te gebruiken en/of te verkopen met een “radioverbindingsdoos”, een “egel” of een Simbox op straffe van sancties (zie onder “OPSCHORTING”);
 • de vertrouwelijkheid van alle door de Dienstverlener aan hem verstrekte informatie te waarborgen en alle aan hem ter beschikking gestelde middelen veilig te stellen;
 • de Dienst van de Dienstverlener niet te gebruiken voor commerciële doeleinden die specifiek gefactureerd worden of geïntegreerd zijn (met name de “grijze routes”);
 • de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte te stellen van verlies of diefstal van zijn SIM-kaart(en), zodat zijn lijn(en) buiten dienst kan (kunnen) worden gesteld;
 • de Dienstverlener onmiddellijk te informeren over de omleiding en/of het ongeoorloofde gebruik van een of meer lijnen

Artikel 9. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

9.1 Vroegtijdige beëindiging

De Dienst kan geheel of gedeeltelijk door de Afnemer worden beëindigd door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden.

Indien de opzegging van kracht wordt gedurende de Aanvangsperiode, verbindt de Afnemer zich ertoe de opzeggingsvergoeding te betalen die overeenstemt met de totaliteit van de resterende maandelijkse termijnen die uit hoofde van de Dienst verschuldigd zijn.

Indien de opzegging van kracht wordt tijdens een verlengingsperiode, verbindt de Afnemer zich ertoe de opzeggingsvergoeding te betalen die overeenstemt met de totaliteit van de resterende maandelijkse termijnen die verschuldigd zijn in het kader van de Dienst tot aan de verjaardag van de Dienst.

Indien de beëindiging van de Diensten resulteert in de teruggave van de apparatuur, dient de Afnemer zich te houden aan de teruggave zoals omschreven in het artikel “BESCHIKBAARSTELLING VAN APPARATUUR”.

9.2 Opschorting

De Dienstverlener heeft het recht om, zonder enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer, de uitvoering van de Overeenkomst en/of de Diensten op te schorten, onmiddellijk nadat hij de Afnemer op enigerlei wijze op de hoogte heeft gesteld, in de volgende gevallen: ernstige schending door de Afnemer van een van zijn essentiële contractuele verplichtingen, van deze Bijzondere Voorwaarden en/of gebruik van de Dienst onder omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de omstandigheden die zijn gedefinieerd in de Overeenkomst en/of deze Bijzondere Voorwaarden.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een lijn onmiddellijk na frauduleus gebruik op te schorten of te beëindigen in geval van hacking van lijnen (met name bij gebruik van Simbox of Newsgroup).

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een SIM-kaart die langer dan zes (6) maanden inactief is op te schorten.

De Dienstverlener behoud zich het recht voor om in de volgende gevallen de Diensten op te schorten binnen een termijn die verenigbaar is met het verzoek van de overheid:

 • de Leverancier is door de overheidsinstanties verplicht de Dienst op te schorten;
 • de licentie van de Leverancier wordt door de overheidsinstanties opgeschort.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de lijn(en) onmiddellijk op te schorten als gevolg van een of geen handeling van de Afnemer die de goede werking van de Dienst of het netwerk van de Leverancier en/of de goede werking van de Diensten van de Dienstverlener ernstig schaadt of dreigt te schaden. De Opschorting van de lijnen wordt gevolgd door een aanmaning om de tekortkoming te herstellen, die op om het even welke wijze naar de Afnemer wordt gezonden, met ontvangstbevestiging. Laatstgenoemde zal zijn uiterste best doen om de tekortkoming(en) recht te zetten.

In alle hieronder beschreven gevallen behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen en wordt/worden de betreffende lijn(en) onmiddellijk opgeschort:

 • bij activering en serieel gebruik van meerdere SIM-kaarten door dezelfde Gebruiker in Roaming zal de Gebruiker binnen 15 dagen zijn gebruik zodanig aanpassen dat het weer normaal wordt en geen misbruik meer uitmaakt;
 • bij gebruik van een Roaming-service de Dienstverlener voor commerciële doeleinden die specifiek gefactureerd worden of geïntegreerd zijn (met name “grijze routes”);
 • bij misbruik en/of ongeoorloofd gebruik van een of meer lijnen;
 • er bestaan omstandigheden, met name de incompatibiliteit van de door de Gebruiker gebruikte apparatuur (inclusief de Terminal), waar schade kan veroorzaakt worden aan het netwerk van de Leverancier of die de dienstverlening van de Leverancier aan zijn eigen klanten kan verstoren.

Artikel 10. FINANCIËLE VOORWAARDEN

De tarieven van de Dienst zijn vastgesteld in de Inkooporder gehecht aan deze overeenkomst of een tarieflijst doorgestuurd en geactualiseerd door de Dienstverlener, waarbij wordt aangegeven dat dit de vorm kan aannemen van computergegevens die door de Partijen worden uitgewisseld als gevolg van het gebruik van het intranet van de Dienstverlener of andere door de Dienstverlener ingeschreven middelen of software. De Dienstverlener geeft aan dat elke begonnen maand geheel verschuldigd is.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

Naast de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vastgelegd, is de Dienstverlener niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

 • het niet naleven door de Afnemer van deze Bijzondere voorwaarden;
 • de Afnemer heeft toegang tot de applicaties die door zijn informatiesysteem(s) worden gehost via de Mobiele Telefoondienst, de Afnemer zal als enige verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de nodige computerinstellingen;
 • ongewenste berichten (SPAM) die de Gebruiker kan ontvangen van een derde partij, evenmin de inhoud van gegevens, software, afbeeldingen, geluiden, die hem/haar door een derde partij ter beschikking worden gesteld;
 • de DATA Dienst is niet compatibel met de toepassingen van het type “Machine to Machine” (M2M), zoals gedefinieerd door het BIPT, die de toewijzing van specifieke mobiele nummers vereisen. Bijgevolg onthoudt de Afnemer zich van alle dergelijk gebruik.
 • hacken of verdenking van het hacken van de Toegangscode;
 • kwaadwillige handelingen van de Afnemer;
 • externe indringing van een derde in het computernetwerk van de Afnemer.

Intellinet BV
Duwijckstraat 17, 2500 Lier 
BTW BE0832.810.326 
legal@intellinet.be 

Tel. +3235353535