Intellinet

logo

Algemene Voorwaarden

De consument heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen de 7 dagen. In geval van dergelijke opzegging zal hij wel de Diensten betalen die vóór de opzegging werden gebruikt en (voor zover van toepassing) de aangekochte producten terugsturen in de originele verpakking.

 
1. Definitie

 

De in onderhavige overeenkomst gebruikte begrippen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis : Intellinet BV : maatschappelijke zetel te Duwijckstraat 17, 2500 Lier, België.

Intellinet BV zorgt (BIPT 3690) voor de terminatie van nationale en internationale telefoongesprekken en respectievelijk voor de registratie van nieuwe nummers of de portatie van een bestaand telefoonnummer.

Apparatuur : de apparatuur, de systemen, de bekabeling en de installatie die de opdrachtgever in staat stelt en hem toelaat de Dienst te gebruiken. De apparatuur wordt door de opdrachtgever zelf of via Intellinet BV aangekocht .

Dienst: het geheel van de door Intellinet BV geleverde diensten waarvoor de Klant een Overeenkomst heeft afgesloten bij Intellinet BV.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie de Overeenkomst wordt gesloten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Intellinet BV die bestaat uit, al naargelang het geval, (a) bestelbon, ontvangst bevestiging en eventuele bijlagen, (b) specifieke voorwaarden van toepassing op de Dienst, (c) deze algemene voorwaarden en (d) de AUP, consulteerbaar via de website https://www.intellinet.be, Elk document maakt integraal deel uit van de Overeenkomst

Noodwerkzaamheden: Alle werkzaamheden die op het moment dat zij voorgesteld worden, noodzakelijk zijn voor het beëindigen of het voorkomen van al dan niet bestaande of dreigende omstandigheden, die (a) een gevaar kunnen betekenen voor mensen of goederen, (b) een onderbreking kunnen veroorzaken aan een om het even welke door Intellinet BV geleverde dienst, of in voorkomend geval, een storing teweeg kunnen brengen op de functies waartoe Intellinet BV toegelaten of verplicht is krachtens de wet, reglementeringen of exploitatievergunningen of (c) schade kunnen toebrengen aan Intellinet BV of de backbone providers, evenals alle andere werkzaamheden die in bovengenoemde omstandigheden redelijkerwijze vereist zijn.

Overmacht: Elke gebeurtenis die aan de controle en buiten de wil om van een van de partijen ontsnapt en die zijn invloed heeft op de uitvoering van de verbintenissen die elke Partij krachtens de Overeenkomst op zich heeft genomen. Hieronder worden, bij wijze van voorbeeld, de volgende feiten verstaan : brand, stroompanne, wateroverlast, explosie, ongeval, oorlog, staking, embargo, daad van de overheid, beslissing van een burgerlijke of militaire overheid, onmogelijkheid om het vereiste materiaal of personeel te bekomen, sectorale conflicten en daden van gelijk welke telecommunicatie dienstverlener.

Partijen: Elke Partij die de Overeenkomst heeft onderschreven.

Tarief: de door Intellinet BV toegepaste prijzen voor de gesprekken die de opdrachtgever laat voeren langs het netwerk van Intellinet BV en voor iedere andere dienst waarvan via dit contract met Intellinet BV wordt genoten.

Vertrouwelijke informatie: Elke informatie in gelijk welke vorm, die door de Partijen als vertrouwelijk wordt omschreven of die betrekking heeft op zaken, cliënteel, producten, onderzoeksresultaten, zakengeheimen, know-how of personeel van de ene Partij die normalerwijze als vertrouwelijk dient omschreven te worden door de ene Partij.

Acceptable Use Policy of AUP: de acceptable use policy zoals gepubliceerd op de website https://www.intellinet.be

WHP: Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

 
2. Voorwerp

 

2.1 Dit document bepaalt de algemene voorwaarden voor de levering van diensten en verkoop van producten door Intellinet BV aan de Klant. Door inschrijving op de Dienst of aankoop van een product aanvaardt de Klant uitdrukkelijk afstand te doen van zijn algemene aankoopvoorwaarden.

2.2 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de documenten, zal de volgende volgorde van voorrang gelden 1. de bestelbon,
orderbevestiging en eventuele bijlagen, 2. specifieke voorwaarden, 3. de algemene voorwaarden, 4. de AUP,
tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2.3 Wijzigingen of aanvullingen aan de Overeenkomst gelden slechts na uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van Intellinet BV.

2.4 Intellinet BV behoudt zich het recht voor te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld. Indien voor de Klant een wijziging redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, kan hij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder boete uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging.

 
3. Diensten

 

3.1 De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden en de toepassingen van de Dienst vooraleer de Overeenkomst te hebben ondertekend.

3.2 Intellinet BV zal zich inspannen om de Diensten te leveren in overeenstemming met de standaarden van de industrie.

3.3 De Dienst bestaat enerzijds uit het tot stand brengen van telefonische communicaties naar het door de opdrachtgever opgegeven telefoonnummer die aan het Intellinet platform werd medegedeeld. Intellinet BV staat in voor de terminatie. Anderzijds bestaat de dienst uit het aanbieden van professionele functionaliteit via een hosted of onsite VoIP-telefooncentrale. In uitvoering van de contractuele bepalingen die opgenomen zijn of volgen uit de Overeenkomst, is het de opdrachtgever enkel toegelaten de Dienst te gebruiken binnen de grenzen van deze bepalingen.

3.3 Intellinet BV behoudt zich het recht voor de Dienst eenzijdig te wijzigen. De aangepaste tarievenlijst zal binnen de zeven dagen na de wijziging zichtbaar zijn op volgende website www.intellinet.be.

3.4 Intellinet behoudt zich het recht de Dienst eenzijdig tijdelijk stop te zetten mits naleving van een voorafgaande kennisgeving van 5 werkdagen, volgend op een reeds verstuurde herinnering op een onbetaalde factuur of na het verlopen van een betaaltermijn van 14 dagen. Na betaling van het openstaande bedrag en administratieve kost
van 50 euro zal de dienst opnieuw geactiveerd worden.

3.5 Levertijden van Diensten of Producten worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

3.6 Intellinet BV behoudt zich het recht voor de configuratie van het netwerk, de dienstapparatuur of de paswoorden te wijzigen, met dien verstande dat een dergelijke wijziging de kwaliteit van de Dienst niet
wezenlijk zal beïnvloeden.Intellinet BV zal zich inspannen om de Klant tijdig in kennis te stellen van deze wijziging. Intellinet BV kan, indien vereist, de Dienst opschorten om redenen van operationele aard of spoedonderhoud.

3.7 Intellinet BV zal zich inspannen om toe te zien op een degelijke beveiliging van de Dienst. Intellinet BV is echter niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant en/of gebruiker of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging. Dit geldt voor beltegoeden, vooruitbetalende klanten, achteraf betalende klanten en
voor een negatieve beltegoed die het gevolg kunnen zijn van deze onvoldoende beveiliging. Indien de Klant en/of gebruiker merkt of vermoedt dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van het paswoord van de Klant en/of gebruiker, zal hij dit onmiddellijk aan Intellinet BV melden.
Intellinet BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk onrechtmatig gebruik van de Dienst tengevolge heeft. Bij gebruik van voip systemen waarbij extensies beschermd dienen te worden door paswoorden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze voldoende te beschermen.

3.8 Intellinet BV stelt de Klant een technische hulpdienst ter beschikking, die toegankelijk is via het nummer +32 35 35 35 35, voor het verhelpen van storingen en moeilijkheden bij de totstandbrenging van deDienst

3.9 De opdrachtgever is op de hoogte van de onbereikbaarheid van noodnummers door het nomadisch karakter van Voice over IP. Wanneer aan de regel van geografische lokalisatie bij een noodoproep kan voldaan worden, zal de Opdrachtgever hiervan worden op de hoogte gesteld.De Klant erkent dat de VoIP Dienst niet nomadisch zal gebruikt worden, o.m. om te vermijden dat de locatie van de beller niet gekend zal zijn voor de nooddiensten. De Klant zal aldus zijn toestel niet verplaatsen of activeren op een andere plaats dan de plaats vermeld in de bestelbon. De Klant zal instaan voor eventuele kosten als gevolg van een zinloze verplaatsing van de nooddiensten.

3.10 De Klant kan vragen dat het aan hem toegewezen nummer wordt overgedragen van een andere operator naar het netwerk van Intellinet BV of van Intellinet BV naar het netwerk van een andere operator, met uitzondering van nomadische nummers. De Klant zal zich hiertoe wenden naar de operator naar wie hij het nummer wenst over te dragen. Deze operator zal de nodige stappen ondernemen voor deze overdracht. Tijdens de overdracht is het mogelijk dat de Klant gedurende enige tijd onbereikbaar is.

3.10 De klant is verplicht om een geografisch of nomadisch nummer in de telefonische zone te kiezen waar hij zijn verblijfplaats of zijn beroepsnijverheid heeft. In geval die voorwaarde niet of niet meer geldig is heeft Intellinet BV het recht om een ander nummer toe te wijzen waar hij zijn verblijfplaats of zijn beroepsnijverheid heeft. De verblijfplaats moet op het grondgebied van België zijn. De klant dient te kunnen bewijzen in welke plaats de beroepsnijverheid of verblijfplaats zich bevinden. In ieder geval kan Intellinet BV niet verantwoordelijk worden gesteld en sluit elke geleden schade vergoeding uit die de klant zou kunnen eisen.

3.11 Intellinet BV behoudt zich het recht voor om het aan de Klant toegewezen nummer te wijzigen in geval van een wijziging van het nummerplan of een beslissing van de toezichthoudende overheid. In dergelijk geval zal Intellinet BV zich inspannen om de impact voor de Klant zoveel mogelijk te beperken.

3.12 De duur van een gesprek naar een Premium Number met prefix 090X en facturatie per minuut zal automatisch worden beperkt tot 10 minuten.

3.13 De Klant heeft recht op een kosteloze vermelding van zijn gegevens in de witte gids, zoals vastgelegd bij wet.

3.14 Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving dient Intellinet BV de gegevens van de Klant alsook elke wijziging hieraan, over te maken aan de uitgevers van telefoongidsen en leveranciers van telefonische inlichtingendiensten, tenzij in geval van privénummer of indien de Klant expliciet heeft gemeld dat hij hierin niet wenst te worden opgenomen.

3.15 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan Intellinet BV meedeelt. Elke verandering aan de gegevens zal zo vlug mogelijk worden opgenomen in de databank van de witte gids en in het bestand van de telefonische inlichtingendienst.

3.16 De inlichtingendienst waarmee Intellinet BV een akkoord heeft gesloten, deelt aan iedereen die erom vraagt, telefonisch dan wel via het internet, een niet-geheim nummer mee, alsook andere gegevens die in de databank opgenomen zijn of daartoe bestemd zijn.

3.17 De Klant die kwaadwillige oproepen ontvangt kan aan Intellinet BV de identificatie vragen van het nummer van waaruit hij werd gebeld. Indien de identificatie technisch mogelijk is, zal Intellinet BV aan de houder van de nummer vragen om deze oproepen stop te zetten. Indien de Klant kwaadwillige oproepen blijft ontvangen, kan hij zich tot de Ombudsdienst richten. Op zijn verzoek worden de identiteit en het adres van de houder van het nummer van waaruit de kwaadwillige oproepen tot stand zijn gebracht door Intellinet BV aan de Ombudsdienst medegedeeld, met het oog op de bekendmaking ervan aan de Klant.

 
4. Apparatuur

 

4.1 De opdrachtgever moet voor de totstandkoming van de Dienst beschikken over een geldige internetverbinding bij een telecomprovider. Verder dient hij in te staan en is hij alleen aansprakelijk voor de keuze, de verwerving, de installering en de werking van de Apparatuur. De opdrachtgever is verplicht na te gaan of de apparatuur die hij verwerft, gehomologeerd is en geïnstalleerd wordt door hiertoe gemachtigde personen en met naleving van de van kracht zijnde wetgevingen en reglementeringen.

4.2 Intellinet zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld, om gelijk welke reden ook, voor een niet behoorlijke werking van de apparatuur
4.2.1 waarvoor het in de offerte niet als eindverantwoordelijke werd opgegeven.

4.2.2 door fabricagefouten.

4.2.3 door gebruikerssporen en na het verloop van de garantieperiode.

 
5. Tarieven

 

5.1 Producten en diensten via website aangekocht
5.1.1 De kosten omvatten, al naargelang de Dienst, een abonnement, opzetkosten en verbruikskosten. De tarieven zoals vermeld op de website, in tariefplannen of in andere contractuele documenten, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De tarieven vermeld op de website hebben voorrang op de gedrukte versie ervan.

5.1.2 De prepaid diensten zijn vooraf betaalbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om tijdig zijn belkrediet te herladen. Het belkrediet geeft de Klant ten beloop van het bedrag toegang tot een aantal Diensten. De Klant kan oproepen verrichten zolang het belkrediet niet volledig is opgebruikt.Zolang Intellinet het nummer toegekend aan de Klant niet heeft ingetrokken overeenkomstig, zal de Klant oproepen kunnen blijven ontvangen. De Klant heeft geen recht op enige terugbetaling van het door hem aangekochte belkrediet.

5.1.3 De factuur zal ofwel per e-mail ofwel per post gestuurd worden naar de Klant, naargelang de klant het opgevraagd heeft op zijn contract.

5.1.4 Onverminderd de toepassing van artikel 32, 14° WHP zal de Klant niet gerechtigd zijn betalingen te compenseren.

5.2 ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE ANDERS DAN VIA WEBSITE AANGEKOCHT
5.2.1 De tarieven zoals in de verschillende offerte of voorstellen, elders dan op de website vermeld zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2.2 De producten zijn als opgestuurd of geïnstalleerd gefactureerd. De geleverde diensten worden maandelijks afgerekend en gefactureerd aan het begin van elke kalender maand. De klant dient de factuur te betalen ten laatste vijftien (15) kalender dagen na uitgifte.

 
6. Betalingsvoorwaarden en financiële zekerheidstelling

 

6.1 Alle facturen zijn betaalbaar binnen vijftien (15) kalender dagen na uitgifte.

6.2 De domiciliëring zullen de dag na de uitgifte van de factuur bij de bank geïnd worden.

6.3 Bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de termijn van 7 kalenderdagen, wordt de factuur onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

6.4 In geval van niet-tijdige of achterstallige betaling, stuurt Intellinet een betalingsherinnering bij eenvoudig schrijven, wat geldt als ingebrekestelling. In geval dat de betalingsherinnering geen resultaat oplevert, verhoogt Intellinet vanaf de datum van de herinnering elk overblijvend verschuldigd bedrag verhoogd onverminderd het recht op een forfaitaire vergoeding (zogenaamde strafrechtelijke clausule) van 15 % met een minimum van 50€ op elke factuur, onverminderd het recht op vordering van schadevergoeding en intresten en elke andere vordering, met inbegrip van een rechtsvordering, noodzakelijk voor de vrijwaring van de belangen van Intellinet.

6.5 De Klant die in gebreke blijft, draagt eveneens de kosten voor de ingebrekestelling en de onderzoekskosten gemaakt door de gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, alsook de kosten voor de herinneringen en de briefwisseling bij aangetekend schrijven door Intellinet en/of haar raadgevers.

6.6 De intrest en schadebeding zal eveneens verschuldigd blijven indien de Overeenkomst om gelijk welke reden ook ontbonden zou worden.

6.7 Intellinet BV heeft het recht de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te onderzoeken vooraleer de Overeenkomst af te sluiten. Intellinet BV behoudt zich het recht voor om, naar aanleiding van dit onderzoek, de opdrachtgever te verzoeken een waarborg te storten of een bankgarantie te overleggen op een wijze die voor Intellinet BV aanvaardbaar is. Het bedrag van de waarborg of van de bankgarantie zalniet hoger zijn dan honderd twintig procent (120%) van het verwachte maandelijks volume zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden of dan honderd twintig procent (120%) van het effectief maandelijks volume dat door de opdrachtgever wordt gebruikt op gelijk welk moment van de uitvoering van de Overeenkomst, voor het geval dat dit tweede bedrag hoger ligt dan het eerste bedrag.

6.8 Indien het bedrag dat door de opdrachtgever verschuldigd is het bedrag van de waarborg of de bankgarantie overschrijdt, dan heeft Intellinet BV het recht een hogere waarborg of bankgarantie te eisen, zonder dat dit bedrag evenwel hoger mag zijn dan de bedragen die waarschijnlijk door de opdrachtgever aan Intellinet BV verschuldigd zullen zijn voor een periode van twaalf (12) maanden.

6.9 Ingeval van niet – tijdige betaling zoals omschreven in artikel 6.1 en 6.3, heeft Intellinet BV het recht om, onverminderd de toepassing van elk ander middel waarover zij beschikt krachtens de Overeenkomst of krachtens de wet: elke openstaande som aan te rekenen op het bedrag van de waarborg of de bankgarantie zoals omschreven in artikel 2, de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen.

6.10 Intellinet kan eveneens op de in gebreke blijvende Klant de kosten van verwerping bij weigering van afhouding door de bankinstelling van de Klant verhalen. Bovendien aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat Intellinet een deel of het geheel van de diensten kan schorsen tot de volledige betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen.

6.11 In geval van niet-betaling of na ontbinding wordt de Klant gerechtelijk vervolgd voor de betaling van de overblijvende verschuldigde bedragen, of de schuldvorderingen (bedrag van de verschuldigde facturen), de conventionele en forfaitaire intresten, de kosten voor de ingebrekestelling en de opzoekingkosten door de gerechtsdeurwaarder, maar eveneens de gerechtskosten (dagvaarding, plaatsing op de rol) en de procesvergoeding vastgesteld conform artikel1022 van het Gerechtelijk Wetboek op het “basisbedrag” bepaald in het Koninklijk Besluit van 26/09/07. In ieder geval blijven de incassokosten en de onbetaalde bedragen ten laste van de Klant.

6.12 Intellinet heeft het recht een Klant van wie de rekening in debet is gebleven in het kader van een vorige overeenkomstgeen nieuw abonnement te verlenen.

6.13 Indien Intellinet beslist om de klant weer te activeren, dan heeft Intellinet het recht om een heractivatie vergoeding te factureren van 50€.

6.14 De Klant verbindt er zich toe Intellinet onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van zijn gegevens (zoals bijvoorbeeld adres en bankinstelling).

6.15 Voor zover de Overeenkomst de levering van apparatuur omvat die in eigendom aan de Klant worden overgedragen, behoudt Intellinet zich de eigendom voor tot het moment dat de Klant aan Intellinet al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

6.16 De door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van intresten en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.17 Intellinet behoudt zich het recht voor de tarieven voor de Dienst of Producten te wijzigen of te indexeren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten en worden meegedeeld uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan. In geval van tariefverhoging heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder boete op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de tariefverhoging, behalve ingeval van indexatie.

 
7. Verplichtingen klant en/of gebruiker

 

7.1 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst als een goede huisvader conform de geldende wetten en reglementen, de voorwaarden van de Overeenkomst en de AUP.

7.2 De opdrachtgever verbindt er zich toe de Dienst niet voor onwettelijke of immorele doeleinden te gebruiken. De opdrachtgever zal Intellinet BV en/of haar backbone providers vergoeden voor alle aansprakelijkheid die Intellinet BV heeft opgelopen.

7.3 De Klant garandeert dat hij alle licenties en/of toestemmingen heeft en zal behouden die verplicht zijn om de Diensten te ontvangen en om enige apparatuur te gebruiken conform artikal 4.1

7.4 De Klant draagt zorg voor de goede bewaring van de apparatuur. De Klant geeft Intellinet de toestemming om op ieder ogenblik op afstand de Intellinet apparatuur te monitoren en te controleren. De dienstenapparatuur kan in geen enkel geval verplaatst of aangepast worden zonder de interventie van Intellinet. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan de dienstenapparatuur of aan het netwerk als gevolg van defecten of storingen aan door de Klant of zijn klanten geïnstalleerde apparatuur.

7.5 Het gebruik van de Dienst kan risico’s op binnendringen door derden of virussen inhouden voor het informaticasysteem van de Klant, die de nodige maatregelen zal nemen om zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander persoon zonder zijn toestemming toegang heeft tot de Dienst en om zijn gegevens en software te beschermen.

7.6 Intellinet behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid elke inhoud openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen die niet zou voldoen aan deze algemene voorwaarden of op enige andere wijze afkeurenswaardig zou zijn.

7.7. Het is de Klant en/of gebruiker niet toegestaan processen of handelingen toe te passen, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat ze Intellinet en/of het gebruik van de Dienst nadelig kunnen beïnvloeden.

7.8 De schending van dit artikel 7 houdt een substantiële contractuele wanprestatie in.

7.9 De Klant vrijwaart Intellinet voor elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending van de in dit artikel 7 vermelde verplichtingen en/of tegen vorderingen van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst die een inbreuk vormen op dit artikel 7.

 
8. Hardware en software

 

8.1 De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op het risico van de Klant.

8.2 De garantie van door Intellinet verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software omvat, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie.

8.3 De Klant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbare en nietexclusieve licentie om de software en de daarbij horende gebruikersdocumentatie die Intellinet ter beschikking stelt te gebruiken. Intellinet en haar licentiegevers behouden te alle tijde alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van auteursrechten met betrekking tot de geleverde software, documentatie en dragers waarop de software en documentatie ter beschikking wordt gesteld. Door het gebruik van de software en of de apparatuur gaat de Klant en/of gebruiker akkoord met de licentievoorwaarden verbonden aan de software en de gebruikersdocumentatie. Het is de Klant niet toegestaan de software en bijhorende gebruikersdocumentatie te kopiëren voor andere doeleinden dan het maken van een back-up, wijzigingen in of toevoegingen aan de software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden. De Klant en/of gebruiker onthoudt zich van het verwijderen of wijzigen van tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst.

 
9. Duurtijd en beëindiging

 

9.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door Intellinet, hetgeen kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de Overeenkomst door Intellinet.
De Overeenkomst wordt afgesloten voor een duurtijd van
– 24 maanden voor Sip Trunk Premium en bijhorende opties
– 36 maanden voor SmartPBX, Teams Direct Routing en alle bijhorende diensten ervan
– 12 maanden voor Internet Connect, Fax Premium en SLA
– 6 maanden voor CloudSIM-abonnementen en alle bijhorende opties
– 0 maanden voor VoIP Outbound Premium en Hybrid VoIP
tenzij anders vermeld in de dienst specifieke voorwaarden of op de bestelbon.

9.2 Ingeval de Klant een Overeenkomst met bepaalde duur vroegtijdig wil opzeggen, is hij een beëindigingvergoeding
verschuldigd gelijk aan 100% van de totale vaste maandelijkse bijdrage van de nog resterende periode. Na afloop van de initiële duurtijd wordt het Contract voor een periode van 12 maanden verlengd behalve indien de Klant het contract per aangetekend schrijven heeft opgezegd met inachtname van een opzegtermijn van dertig dagen.

9.3 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk via aangetekende brief te zijn.

 
10. Aansprakelijkheid

 

10.1 De levering van de Dienst betreft een middelenverbintenis. Intellinet is verantwoordelijk voor de levering van de Dienst tot op het aansluitpunt op het netwerk van de Klant.

10.2 Intellinet verleent geen garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan – behalve ingeval van opzet of zware fout –
geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Intellinet.

10.3 Intellinet en zijn partners verbinden zich ertoe om de kwaliteit van de Dienst te behouden overeenkomstig de kwaliteitscriteria zoals deze van toepassing zijn in de sector waar identieke diensten worden versterkt.

10.4 In geen geval kan Intellinet, met inbegrip van haar werknemers, agenten, onderaannemers en leveranciers,aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 • het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden.
 • de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen of toegankelijk gemaakt aan derden en omgekeerd.
 • het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde.
 • technische storingen of pannes veroorzaakt door netwerkstoringen of het onderhoud van de voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen,zoals telefoonaansluiting, (computer-)apparatuur en de daarbij behorende software.
 • de keuze, het gebruik en de door de Klant beoogde doelstellingen m.b.t. de Dienst.
 • de duurtijd tussen aanvraag van de Dienst en diens effectieve levering of aansluiting, eventuele laattijdige aansluiting of afwijzing van de aanvraag van de Dienst.
 • kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren.
 • een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen.
 • alle mogelijke schade met betrekking tot informatie en computerbestanden of data die kan ontstaan tengevolge van het gebruik door de Klant van de Dienst, van het netwerk en van de uitrusting betreffende de Dienst.
 • de toegangstijden tot internet, de vertragingen in de overbrenging van gegevens of de kwaliteit ervan en eventuele toegangsbeperkingen tot netwerken en servers verbonden met het internet.

10.5 Intellinet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, voor welke vordering ook, zoals overtollig of technisch werkloos personeel, enige provisie, commerciële schade, verlies van data, verlies van omzetcijfer, winstderving, verlies van een kans, van cliënteel en/of van opdrachten, vermindering van commerciële vooruitzichten, verhoging van kosten, verlies aan verwachte besparingen, zelfs indien voorzienbaar.

10.6 De Klant zal Intellinet vrijwaren tegen alle kosten,vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures tengevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen, fouten of nalatigheden van de Klant.

10.7 In alle gevallen waarin Intellinet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant, is de totale aansprakelijkheid van Intellinet beperkt tot het laagste van hetzij (i) het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Intellinet werden verricht in een periode van 6 maanden voorafgaand aan een schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Intellinet, of (ii) 500 €.

10.8 Klachten of betwistingen met betrekking tot de Dienst dienen steeds per aangetekend schrijven gericht te worden aan Intellinet:

 • voor levering van goederen binnen de 7 kalenderdagen na levering ervan;
 • voor de levering van Diensten binnen 7 kalenderdagen na aansluiting of na een schadegeval.Bij gebreke aan betwisting binnen voornoemde termijn worden de geleverde Diensten en producten geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.
 
11. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 

11.1 Intellinet heeft het recht de levering van de Dienst of een product op te schorten ingeval van elke contractuele tekortkoming van de Klant en mits een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij de tekortkoming niet verholpen werd binnen de 5 werkdagen na datum ingebrekestelling. Intellinet behoudt zich het recht voor om de kosten voor herindienststelling terug te vorderen van de Klant.

11.2 Intellinet heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk van rechtswege te ontbinden (en dus de levering van de Dienst definitief stop te zetten) zonder enige ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op schadeloosstelling:

 • ingeval de tekortkoming vermeld in artikel 11.1 zich blijft voortzetten.
 • indien de zekerheidsstelling conform artikel 6 niet op de door Intellinet vastgestelde datum is verricht;
 • indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen, of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of in geval van vereffening of ontbinding van de Klant.
 • indien de Klant een uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers.
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant.
 • in geval van bewijs of ernstige verdenkingen van fraude door de Klant of in geval de Klant valse inlichtingen heeft verstrekt.
 • in geval van abnormale stijgingen van de verbruikskosten van de Klant.
 • in geval van order of bevel van administratieve of rechterlijke macht.
 
12. Overmacht

 

12.1 Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die de andere partij lijdt als de partij haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, met uitzondering van verbintenissen tot de betaling van een geldsom, niet uitvoert tengevolge van een situatie van overmacht.

12.2 Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden welke van die aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de andere partij kan worden vereist. Worden daarom o.m. als overmacht beschouwd: stakingen,bedrijfsblokkades, epidemie, contractbreuk of voorraadtekort door leveranciers van Intellinet, natuurrampen en wettelijke of administratieve beperkingen.

 
13. Overdracht – onderaanneming

 

13.1 De Klant partij zal zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Intellinet.

13.2 Intellinet is gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Klant.

13.3 Intellinet behoudt zich het recht voor onderaannemer(s) te belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst zonder zich te bevrijden van haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant.

 
14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

14.1 De persoonsgegevens die de Klant hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Intellinet. Intellinet verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden: de levering en facturatie van telecommunicatiediensten, het beheer van de relatie met de Klant, de interconnectie en facturatie met andere operatoren, beheer van geschillen, marktstudies, het samenstellen van de telefoongidsen, inlichtingendiensten en van gidsen met URL adressen, het opsporen van fraude en inbreuken, nazicht van de kwaliteit van de dienstverstrekking, de verzending van commerciële informatie aan de Klant en het voeren van marketing campagnes over de producten en diensten van Intellinet en van contractueel met haar verbonden ondernemingen. De persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld tenzij voor de realisatie van deze doeleinden. De Klant kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door contact op te nemen met de klantendienst. De gegevens ivm privé-nummers worden in geen geval gecommercialiseerd.

14.2 De gegevens van de Klant worden bewaard gedurende de bewaartermijnen zoals voorzien in de wet.

14.3 De Klant geniet een recht op toegang en verbetering van zijn persoonsgegevens.

 
15. Ombudsdienst voor telecommunicatie

 

15.1 In het geval van een klacht zal de Klant zich richten tot de klantendienst van Intellinet. Indien de Klant niet tevreden is met de behandeling van zijn klacht, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Barricadenplein 1, 1000 Brussel, tel: 02 223 09
09, fax: 02 219 86 59
E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be
website: www.ombudsmantelecom.be.

15.2 Een klacht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie is slechts ontvankelijk indien de Klant kan aantonen dat hij dienaangaande voorafgaand een verzoek heeft gericht aan Intellinet.

15.3 De Ombudsdienst voor Telecommunicatie mag weigeren een klacht te behandelen wanneer die betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar voor de indiening van de klacht hebben voorgedaan.

15.4 Het onderzoek van een klacht wordt beëindigd wanneer daartegen beroep is aangetekend bij de rechtbank.

 
16. Ontvankelijkheid – Toepasselijk recht – Bevoegdheid

 

16.1 Elke betwisting nopens de uitvoering of interpretatie van de Overeenkomst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van 6 maanden na het ontstaan van de onderliggende oorzaak
van de betwisting.

16.2 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

16.3 De Klant erkent dat de e-mail communicatie verzonden door Intellinet de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

 
17. Varia

 

17.1 Indien een bepaling van deze Overeenkomst, met inbegrip van een beperking, door een rechter of overheidsinstantie of autoriteit ongeldig, nietig, of onafdwingbaar wordt verklaard, blijft deze Overeenkomst voor het overige volledig wettig, geldig en afdwingbaar.

17.2 Het niet of niet onmiddellijk uitoefenen of afdwingen door een partij van rechten die uit hoofde van de Overeenkomst aan die partij zijn toegekend, zal niet worden beschouwd als een afstand van recht.

17.3 Niets in deze Overeenkomst en geen enkele door partijen uit hoofde van deze Overeenkomst ondernomen actie zal worden opgevat als, of geacht worden te leiden tot, een vennootschap, agentschap, vereniging, joint venture, of ander samenwerkingsverband tussen partijen.

17.4 Deze Overeenkomst vormt de gehele en exclusieve overeenstemming tussen de Intellinet en de Klant, en vervangt alle voorgaande en eerdere offertes, verklaringen, afspraken of toezeggingen met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst.

 
18. Geheimhouding

 

18.1 Onder voorbehoud van artikel 18,tweede lid, verbindt iedere Partij er zich toe om:

18.1.1 De vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken in het kader van de Overeenkomst.

18.1.2 Geen vertrouwelijke informatie bekend te maken aan derden,tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

18.2 De bepalingen van artikel 18 eerste lid zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:

18.2.1 Behoort tot de algemene kennis, behalve wanneer die het gevolg zou zijn van een schending van artikel.

18.2.2 Onafhankelijk is of werd ontwikkeld door de Partij, die deze informatie heeft ontvangen van de andere Partij.

18.2.3 Werd bekend gemaakt krachtens een wettelijke bepaling of ingevolge een beslissing van een gerechtelijke instantie of van een bevoegde overheid.

 
19 Specifieke voorwaarden met betreffend de verhuur

 

19.1 – Algemeen
19.1.1. Dit document legt alle rechten en verplichtingen van Intellinet en haar klanten vast in het kader van de verhuur van een hardware (hierna de “hardware” of “centrale” genoemd) van Intellinet, die door Intellinet of haar onderaannemer werd geïnstalleerd, met inbegrip van hun toebehoren, opties en applicaties zoals vermeld op de bestelbon.

19.1.2. Intellinet behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Intellinet verbindt zich ertoe alle betrokken klanten via elke aangewezen methode van deze wijzigingen op de hoogte te stellen. Deze kennisgeving dient ten minste één (1) maand voor de inwerkingtreding te gebeuren indien het een wijziging van de algemene voorwaarden of een prijswijziging betreft. De publicatie van een bericht op een website van Intellinet of een bijlage bij de factuur wordt beschouwd als een aangewezen methode.

19.1.3. Klanten die niet akkoord gaan met de wijziging van de algemene voorwaarden of prijzen beschikken over een maximumtermijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving, om het contract te beëindigen overeenkomstig artikel 11.

19.2 – Levering en installatie
19.2.1. De hardware wordt geleverd en geïnstalleerd door Intellinet (of een van zijn gecertifieerde onderaannemer) tegen de tarieven vermeld in de bestelbon.

19.2.2. De modaliteiten m.b.t. de levering en de plaatsing dienen in het contract vermeld te worden. Bij afwezigheid van specifieke modaliteiten wat betreft de installatiewerken zullen deze zich beperken tot:

 1. installatie van de centrale of de hardware
 2. aansluiting van de centrale of de hardware op het netwerk
 3. plaatsen en aansluiten van de toestellen op de hiervoor voorziene stopcontacten
 4. aansluiting en indienststelling van de bijkomende applicaties, toebehoren en opties vermeld op de bestelbon
 5. configuratie en indienststelling van de centrale en de toestellen
 6. installatie en configuratie van de data applicaties

De interne bekabeling en eventuele installatie van verdeelkast zijn nooit inbegrepen in de installatiewerken en zullen aan de geldende tarieven aan de klant gefactureerd worden.

19.2.3. Intellinet is slechts verplicht tot het verrichten van meerwerk waarmee zij vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. Elk bijkomend werk of elke latere wijziging door Intellinet, of haar onderaannemer uitgevoerd, zal tegen het geldend tarief aan de klant worden gefactureerd, vermeerderd, indien nodig, met de verplaatsingskosten en de materiaal kosten. Iedere latere wijziging zal onderworpen zijn aan het regime van verhuur, voor zover dit regime beschikbaar is voor dit onderdeel.

19.2.4. Alleen Intellinet of haar onderaannemer is gerechtigd om de installatie en de configuratie van de hardware uit te voeren. Dit geldt eveneens voor de rechtstreekse aansluiting in de hardware van opties, telefoontoestellen, en alle andere randapparatuur.

19.2.5. Alle installatiewerken worden uitgevoerd tijdens de kantooruren. Indien gewenst kan de klant een prijsopgave krijgen voor een interventie buiten deze kantooruren. De klant waarborgt Intellinet en/of haar onderaannemer ten alle tijde toegang tot de hardware.

19.2.6. De prestaties betreffen enkel en alleen de installatie zoals beschreven op het contract, alles wat niet expliciet vermeld werd is ervan uitgesloten.

19.2.7. Van zodra de klant de hardware heeft ontvangen, dient hij na te gaan of die conform is met wat op de bestelbon is beschreven. De klant wordt van rechtswege geacht de hardware zonder voorbehoud, definitief en onherroepelijk te hebben aanvaard, indien hij er binnen de vijf werkdagen volgend op de ontvangst, geen bezwaren heeft tegen ingebracht door middel van een aangetekende brief. Dezelfde termijn, te rekenen vanaf de indienststelling, dient door de klant te worden in acht genomen voor bezwaren in verband met de installatie en de indienststelling van de hardware door Intellinet.

19.2.8. De klant dient erop toe te zien dat de hardware wordt geïnstalleerd op een plaats die een rationele inrichting, alsook normale installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden mogelijk maakt. Intellinet of haar onderaannemer mag een andere plaatst vragen indien de voorgestelde ruimte niet geschikt is. De klant neemt de kosten voor zijn rekening van de installatie, op de door Intellinet aangeduide plaatsen, van de elektrische aansluitingen en/of aardingen die nodig zijn om de hardware te laten functioneren, en staat in voor het onderhoud ervan. In dit verband dienen de voorschriften van het Belgisch Elektrotechnisch Comité te worden gerespecteerd.

19.2.9. De klant voorziet de nodige software en de aansluitingen op zijn informaticamaterieel (aanwezigheid van een aansluitingspunt op de LAN van de klant, een vast IP adres,…) voor zover zij nodig zijn voor de werking van de hardware en zijn applicaties. Indien blijkt dat een hardwareapplicatie niet naar behoren functioneert mag Intellinet of haar onderaannemer overgaan tot het formateren van de desbetreffende PC en de herinstallatie met louter het basis operating systeem en de hardwareapplicatie. Indien de klant dit verhindert kan Intellinet niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet correct functioneren van de hardware (-applicatie).

19.2.11. De klant dient vóór de installatie een back-up van zijn volledige systeem (inclusief elke PC waarop software moet worden geïnstalleerd) te maken en dient alle nodige maatregelen te treffen opdat zijn softwaremateriaal compatibel zou zijn met dat van Intellinet, inzonderheid wat zijn antivirussystemen betreft.

19.3 – Sluiting, inwerkingtreding en duur van het contract
19.3.1. De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur (zijnde het aantal overeengekomen jaren) die in het contract en / of op de factuur wordt vermeld, te rekenen vanaf de datum van de indienststelling van de hardware. De overeenstemmende huurgelden zijn op de bestelbon vermeld.

19.3.2. Na de initiële periode (zoals bepaald in art. 19.3.1) wordt het contract automatisch voor dezelfde periode opnieuw verlengd, tenzij de ene partij de andere per aangetekende brief ten minste één (1) maanden voor het aflopen van de termijn zijn voornemen kenbaar maakt om een eind te stellen aan het contract.

19.3.3. De verhuizing van een hardware heeft geen enkel gevolg voor de duur van de overeenkomst. Bovendien blijft de klant verplicht om alle kosten die gepaard gaan met de afkoppeling en de indienststelling op de nieuwe locatie te betalen.

19.3.4. Onverminderd het verzakingsrecht van de consument in het kader van de wet op de handelspraktijken, mag Intellinet van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, een schadeloosstelling eisen die forfaitair wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de geannuleerde bestelling indien de klant voor de installatie een bestelling -totaal of gedeeltelijk – annuleert.

19.4 – Onderhoudsprestaties
19.4.1. De onderhoudsprestaties die het voorwerp uitmaken van het contract bestaan in het stellen van een diagnose, de plaatsbepaling, het lichten van de storing of de vervanging van defecte onderdelen van de hardware en updates van de software voor zover de storing zich heeft voorgedaan in het kader van een normaal gebruik en de klant als een “goede huisvader” met de hardware is omgegaan. De updates omvatten niet: de nieuwe versies van de software die bijkomende kenmerken omvatten (bv ondersteuning van een bijkomend protocol) of van nieuwe
functionaliteiten.

19.4.2. De onderhoudsprestaties zijn uitsluitend van toepassing op de hardware (het materiaal) zoals opgesomd in het contract en omvatten:

– de centrale eenheid

– de toestellen eigen aan de centrale

– de applicaties die als hardware applicaties worden omschreven.

Worden dus niet tot de hardware gerekend

– de draadloze toestellen die niet eigen zijn aan de hardware

– de analoge toestellen

– de fax toestellen

– de modems tenzij deel uitmakend van een hardware applicatie;

– de antwoordapparaten.

19.4.3. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de onderhoudsprestaties die zijn bedoeld in artikel 19.4.1.:

– het preventieve onderhoud alsook de volgende prestaties:

– het terug in dienst stellen en/of het vernieuwen van defect geraakte

uitrustingen door externe oorzaken zoals:
trillingen, overmatige vochtigheid, defecten of storingen op het elektriciteitsnetwerk, het telecommunicatienetwerk dat door derden wordt beheerd of andere apparatuur die niet in het contract is opgenomen, chemische dampen, golven en stralingsverschijnselen, verkeerde handelingen, staking, arbeidsconflict, brand en daarmee gepaard gaande risico’s, onweer, bliksemfenomenen, diefstal, overmacht, terreurdaden en aanslagen, waterschade, overstromingen, natuurrampen, storm, hagel, druk van sneeuw of ijs, glasbreuk

– de werken met betrekking tot de eventuele vervanging van verbruiksgoederen zoals: papier, inkt, linten, magnetische dragers (tapes, diskettes en andere), optische dragers (schijven, Cd’s en andere), batterijen en accumulatoren

– de herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden,contactdozen, antennes, enz.) en de levering van reinigingsproducten;

– de prestaties die op verzoek van de klant moeten worden uitgevoerd buiten de kantooruren

– de prestaties met betrekking tot het eerste nazicht en desgevallend het terug in werking stellen ter gelegenheid van de overname van een bestaande hardware door de klant;

– de prestaties met betrekking tot het terug in werking stellen van de hardware na een wijziging van de hardware door een derde die niet is gemachtigd door Intellinet;

– de prestaties met betrekking tot de wijziging of de bijwerking van de hardware die noodzakelijk zijn gemaakt door een operator van openbare netwerken of een dienstverlenend bedrijf, of de prestaties die zijn voorgeschreven door het BIPT en/of de nationale en/of Europese overheden

– de prestaties met betrekking tot de wijziging of de bijwerking van de hardware naar aanleiding van externe oorzaken, waarvan de fabrikant en/of Intellinet of haar onderaannemer niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

– Elke herconfiguratie op vraag van de klant gedaan 1 maand na de installatie.

19.4.4. Tenzij anders overeengekomen met de klant, dient Intellinet of haar onderaannemer met de uitvoering van de onderhoudsprestaties te beginnen zoals vermeld in de SLA.

19.4.5. Intellinet dient alles in het werk te stellen opdat de herstellingen en/of de vervanging zo spoedig mogelijk zou worden uitgevoerd. Intellinet of haar onderaannemer bepalen alleen welke technische middelen zullen worden ingezet voor het verrichten van de onderhoudsprestaties.

19.4.6. Intellinet of haar onderaannemer komt tussen tijdens de kantooruren en dit ter plaatse bij de klant (‘on site’) of vanuit de gebouwen van Intellinet of haar onderaannemer (‘remote’).

19.4.7. Buiten de kantooruren komt Intellinet of haar onderaannemer slechts tussen op verzoek, onder de geldende voorwaarden en tarieven. Indien gewenst kan de klant een prijsopgave krijgen voor een interventie buiten de kantooruren.

19.4.8. De klant waarborgt Intellinet en/of haar onderaannemer te allen tijde toegang tot de hardware. De klant dient Intellinet en/of haar onderaannemer alle noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen om haar/hem toegang tot alle delen van de hardware te verschaffen.

19.4.9. De klant is verantwoordelijk voor het beheer en management van de data applicaties op gebruikers enadministrator niveau en dient Intellinet de nodige info te verstrekken ivm aanpassingen van data applicaties die de oorzaak kunnen zijn van een storing.

19.4.10. Intellinet kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties wanneer die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft, die niet te voorzien zijn en die ze niet kon vermijden, zoals onder meer oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo’s, stakingen of sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij haar personeelsleden zijn betrokken), lock-out, overstromingen, langdurige vorst, branden of stormen, contractbreuk door een leverancier, een onderbreking in de bevoorrading bij de leveranciers van Intellinet.

19.4.11. Indien de van op afstand interventie niet mogelijk was omwille van de klant, zullen de verplaatsingskosten voor de “on site” interventie gefactureerd worden.

19.5 – Wijziging aan de hardware
19.5.1. Elke wijziging aan de hardware die in het contract is beschreven, dient onderdeel uit te maken van een nieuw contract voor de betreffende wijziging.

19.5.2. Elke wijziging dient zonder uitzondering verwezenlijkt te worden door Intellinet of haar onderaannemer.

19.5.3. Onder “wijziging” van de hardware wordt verstaan:

– elke uitbreiding of vermindering van de capaciteit

– elke verplaatsing of verhuizing

– elke gedeeltelijke vernieuwing of aanpassing, van welke aard dan ook.

19.5.4. Elke wijziging aan het materiaal van de hardware zal in hetzelfde regime (huur) gefactureerd worden, voor zover dit regime beschikbaar is voor dit onderdeel.

19.6 – Huurgeld – facturering en betaling
19.6.1. Het huurgeld heeft enkel betrekking op de prestaties die vermeld zijn in artikel 19.4

19.6.2. Het huurgeld slaat niet op de kosten voor preventief onderhoud, noch op de kosten die verband houden met de in artikel

19.4.3. vermelde prestaties. Die prestaties zullen afzonderlijk worden aangerekend. Zijn eveneens uitgesloten van het huurgeld: de vergoedingen, taksen en kosten zoals:

– alle vergoedingen die eventueel verschuldigd zijn aan de operatoren van de openbare netwerken en/of het BIPT of aan elke andere officiële instantie

– de vergoedingen die betrekking hebben op het verbruik van elektrische stroom

– alle taksen van welke aard ook

– de verzendingskosten van materieel dat voor herstelling naar Intellinet of haar onderaannemer wordt gestuurd

– de kosten die voortvloeien uit schade of verliezen als gevolg van het transport van (klein) materieel verzonden naar Intellinetof haar onderaannemer.

19.6.3. Het huurgeld dient maandelijks of tweemaandelijks (keuze van de klant) en vooraf betaald te worden. Alle bedragen die krachtens het contract verschuldigd zijn, worden aan de klant gefactureerd of aan een door hem aangeduide derde betaler. De aanduiding van een derde betaler ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling indien die derde betaler in gebreke blijft.

19.6.4. Bij vertraging van betaling door de klant van de verschuldigde bedragen, kan Intellinet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de betaling eisen van verwijlintresten volgens een jaarlijkse percentage van 15% met een minimum van €50.

19.6.5. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet betaalt, kan Intellinet het contract van rechtswege opzeggen. De opzegging gaat slechts in nadat binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving, niet wordt ingegaan op de ingebrekestelling die met een aangetekende brief wordt verstuurd.

19.6.6. Intellinet behoudt zich het recht voor om het bedrag van het huurgeld elk jaar op 1 januari te herzien. De herziening wordt toegepast tijdens de eerste facturatie van het jaar, op basis van de volgende formule:
Pn = Po (0,8 Sn/So + 0,2)
waarin :
Po = huurgeld bij aanvang
Pn = Aangepast huurgeld
So = Salarissen + sociale lasten (loonkosten) waarop het huurgeld voor aansluiting op de interventiedienst is gebaseerd
Sn = Salarissen + sociale lasten (loonkosten) geldig op het ogenblik van de herziening.

19.7 – Eigendomsrecht van Intellinet
19.7.1. De hardware is eigendom van Intellinet. Hij mag niet worden overgedragen, onderverhuurd, omgevormd, in pand of als waarborg gegeven worden of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de klant, die er op geen enkele wijze mag over beschikken. Intellinet blijft titularis van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot eventuele octrooien, tekeningen, modellen, (software en firmware).

19.7.2. Ingeval van inbeslagneming of van alle andere aanspraken die derden kunnen doen gelden op de hardware, is de klant verplicht om Intellinet daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen en aan de beslag leggende partij te laten weten dat de hardware eigendom is van Intellinet. In geval van overdracht of inpandgeving van zijn handelszaak dient de klant alle nodige maatregelen te nemen opdat de hardware geen deel zou uitmaken van de overdracht of de inpandgeving en dient hij er zorg voor te dragen dat de overnemer of de pandhoudende schuldeiser tijdig op de hoogte wordt gesteld van het eigendomsrecht van Intellinet over de voorgenoemde hardware.

19.7.3.Indien de hardware is opgesteld in een lokaal dat de klant niet toebehoort, dan dient hij de eigenaar op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van Intellinet. Dat moet gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbewijs en voordat de hardware wordt geïnstalleerd.

19.7.4. Eventueel kan de standaardversie van de software of firmware van de hardware worden geleverd waarbij de klant een eenvoudig, nietexclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de software of enige andere afzonderlijke bijgeleverde software wordt verleend. De klant erkent uitdrukkelijk dat elke software technische en vertrouwelijke informatie bevat die eigendom zijn van Intellinet of van zijn leverancier. De klant verbindt er zich toe de software niet te vermenigvuldigen of te kopiëren en het vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. Elke bijgeleverde software kan bovendien onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden die bij de levering horen of vermeld zijn in een licentiecontract.

19.8. Verantwoordelijkheid van de partijen Verantwoordelijkheid van de klant
19.8.1. Vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst en gedurende de hele duur ervan is en blijft de klant, in zijn hoedanigheid als bewaarder, aansprakelijk voor alle schade die door de hardware zou worden veroorzaakt.

19.8.2. Tijdens diezelfde periode is de klant eveneens aansprakelijk voor elke beschadiging, verlies, diefstal of vernieling van de hardware, welke ook de oorzaak van de schade is, behalve als deze beschadiging, verlies, diefstal of vernieling te wijten is aan een fout van Intellinet.

19.8.3. De klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de etiquette en de correcte gedragsregels (“acceptable use policies”) die gelden in de netwerken waartoe hij zich via de hardware toegang toe verschaft.

19.8.4. De klant dient de geldende wetgeving na te leven wanneer hij gegevens verstuurt via de hardware. De verboden gegevens zijn meer bepaald, maar niet uitsluitend, informatie met een onwettig, onjuist, aanstootgevend of lasterlijk karakter, die de openbare orde en/of de goede zeden, evenals het privéleven van de gebruikers, schendt of aanzet tot rassenhaat of xenofobie.

19.8.5. De klant dient erover te waken de intellectuele rechten van Intellinet of van derden, waaronder de auteursrechten, te respecteren en er geen inbreuk op te plegen.

19.8.6. De klant verbindt zich ertoe af te zien van handelingen van informaticapiraterij of “hacking” tegenover het systeem van Intellinet of gelijk welk ander systeem.

19.8.7. De klant verbindt zich ertoe de geheime en vertrouwelijke aard van de identificatiecode (paswoord en gebruikersnaam) te zullen bewaren. Alle gebruik van de identificatie-elementen zal onder verantwoordelijkheid van de klant gebeuren. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de klant ertoe gehouden Intellinet daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zijn mededelingen per aangetekend schrijven te bevestigen. De klant wordt slechts van zijn verantwoordelijkheid ontheven op de werkdag volgend op de datum waarop Intellinet de aangetekende brief ontvangen heeft.

19.8.8. De klant dient op eigen verantwoordelijkheid regelmatig een back-up van zijn gegevens te nemen.

19.8.9. De klant is verantwoordelijk voor het vlot kunnen uitvoeren van werkzaamheden en met name creëert hij de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde omstandigheden in zijn onderneming en stelt hij kosteloos geschikt personeel ter beschikking.

19.8.10. De klant dient in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en documentatie die hij ter beschikking stelt van Intellinet, ook indien deze van derden afkomstig is.

Verantwoordelijkheid van Intellinet
19.8.11. In het algemeen kan Intellinet slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout in haar hoofde of die van haar werknemers. Bovendien, erkent en aanvaardt de klant dat Intellinet geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor immateriële schade alsook voor schade zoals winstderving,inkomensverlies, werkonderbreking, beschadiging of verlies van gegevens. Onverminderd de imperatieve wettelijke bepalingen, zal in alle gevallen waar Intellinet eventueel aansprakelijk zou worden gesteld, deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot 500 EUR. Ingeval van slechte werking of niet-werking van de hardware, beperkt de verantwoordelijkheid van Intellinet zich tot de herstelling of de vervanging van de hardware.

19.8.12. De in het kader van onderhavig contract geleverde prestaties gebeuren zonder garantie voor een ononderbroken werking van de hardware.

19.8.13. In geval van aansluiting met een operator of dienstenbedrijf via een interface en/of signalisaties niet conform aan de nationale of Europese normen , is het mogelijk dat de kwaliteit van de verbindingen en/of dienstverlening niet kan gegarandeerd worden. Intellinet kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele ontoereikende kwaliteit

19.8.14. Intellinet verwerpt elke aansprakelijkheid voor om het even welke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks die veroorzaakt werd door de software die geleverd of geïnstalleerd werd bij de hardware.

19.8.15. Intellinet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de mededelingen of de boodschappen, noch voor de integriteit van de gegevens die via haar netwerk worden verstuurd. Ze kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk. Intellinet verstrekt geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor de aangeboden diensten of de informatie die via haar netwerk wordt verspreid. Intellinet is niet aansprakelijk voor de transacties tussen een derde en de klant. Zij is, tenzij anders vermeld, geenszins een partij in het contract dat tussen de derde en de klant wordt gesloten.

19.9 – Opzegging
19.9.1. Ingeval een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij het contract van rechtswege opzeggen. De opzegging komt er nadat een kennisgeving onbeantwoord is gebleven gedurende een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving ervan via aangetekende brief.

19.9.2. Indien de klant het contract wil beëindigen gedurende de initiële periode, of indien Intellinet zich verplicht ziet het contract te beëindigen binnen de initiële periode doordat de klant zijn verplichtingen niet nakomt, is Intellinet gemachtigd van rechtswege een schadeloosstelling te eisen wegens voortijdige beëindiging van het contract. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op honderd (100) procent van de vergoedingen die nog verschuldigd zijn tot aan de normale vervaldag van het contract vermeerderd met een administratieve kost van €50.Deze schadeloosstelling is niet verschuldigd indien de klant opzegt op grond van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

19.9.3. Het contract wordt van rechtswege beëindigd ingeval de andere partij zich in een toestand van staking van betaling, insolvabiliteit, faillissement of vereffening bevindt.

19.9.4. Het contract eindigt van rechtswege op het ogenblik van de definitieve buitendienststelling van de hardware.

19.9.5. Aan het einde van de overeenkomst, welke ook de reden daarvoor zij, mag de klant de software en de documentatie niet langer gebruiken en dient hij Intellinet de exemplaren terug te bezorgen die hij in zijn bezit heeft.

19.10 – Teruggave
1910.1. De klant wordt geacht de hardware in zijn oorspronkelijke staat behoudens gewone slijtage aan Intellinet terug te bezorgen binnen de drie werkdagen volgend op het einde van het contract. Tevens verbindt de klant zich ertoe elk exemplaar van de software te vernietigen die zich buiten de terugbezorgde uitrusting bevindt.

19.10.2. Indien de teruggave niet binnen deze termijn gebeurt, wordt de restwaarde van het toestel aan de klant gefactureerd. De kosten voor de verwijdering van de hardware worden door Intellinet altijd gefactureerd.

19.10.3. De klant wordt geacht Intellinet schadeloos te stellen voor elke beschadiging aan de hardware.

19.11 – Overdracht van het contract
19.11.1. De klant mag het contract enkel aan een derde overdragen, mits Intellinet daartoe schriftelijk en vooraf de toestemming heeft gegeven.

19.11.2. De klant aan wie bij vonnis de toegang tot en/of het verblijf op het adres van de aansluiting van de hardware wordt ontzegd, verleent aan Intellinet het recht het contract ambtshalve over te dragen aan de persoon die wettelijk de plaats van de aansluiting betrekt, indien deze laatste daarom vraagt.

19.11.3. Bij overlijden van de klant blijft het contract lopen jegens de erfopvolging tot het wordt opgezegd of overgedragen aan een erfgenaam, een legataris of iemand die gelijktijdig woont of verblijft op hetzelfde adres als de overleden klant.

19.11.4. De overdracht is gratis en houdt in dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract worden overgedragen aan de overnemer.

19.12 – Klacht bij Intellinet Ingeval van moeilijkheden bij de uitvoering van het contract wordt de klant verzocht zich te wenden tot de plaatselijke dienst van Intellinet.

19.13 – Klacht bij de Ombudsdienst
19.13.1. De klant kan zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie die volledig onafhankelijk van Intellinetoptreedt en die de klachten van klanten onderzoekt met betrekking tot de activiteiten van Intellinet.

19.13.2. Het adres en het telefoonnummer van de Ombudsdienst zijn te vinden in de informatiebladzijden van de gidsen of worden op verzoek van de klant door Intellinet aan deze laatste meegedeeld.

19.13.3. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard.Weliswaar kan de klant zich mondeling tot de Ombudsdienst richten om de stand van zaken van zijn klacht te kennen.

19.13.4. De klachten zijn enkel ontvankelijk indien de klant kan aantonen dat hij eerst bij Intellinet de nodige stappen heeft ondernomen.

19.13.5. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie kan weigeren om een klacht te behandelen indien deze laatste betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar vóór het indienen van de klacht hebben voorgedaan.

19.13.6. Het onderzoek van een klacht eindigt wanneer deze aan een rechtbank wordt voorgelegd.

19.14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
19.14.1. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.

19.14.2. De bepalingen van het contract zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Intellinet BV
Duwijckstraat 17, 2500 Lier 

BTW BE0832.810.326
legal@intellinet.be 

Tel.: +32 3 535 35 35